•* *•. .•*آریانیا•* *•. .•*

معرفی آثار هنرمندان بزرگ و و و و و

 

انسان ، فضا ، طراحي

 

 

 

 

انسان ، فضا ، طراحي

 

 

1-   اين حركت منظم نوبتي انعكاسي از جهان و كيهان است ؟

 نماز جمعه                                      راه پيمايي روز جهاني قدس            

مراسم طواف و نماز *             نماز جماعت

2- حج از ............... تا عرفات رفتن و از عرفات به سوي كعبه تا.............. بازگشتن است .

مني كعبه         مني مشعر            مشعر مني            كعبه مني *

3- در يك كوچه فضاي بين كدام است ؟

آنچه بين ديوار ها است  *                   ساختمان اطراف                

ديوار هاي كوچه                       مورد الف ب

4- در يك شهر ساختمان ها چه نوع فضايي به شمار مي آيند ؟

فضاي پر  *        فضاي خالي             فضاي بين               همه موارد

5- مسجد  بزرگ كورد و با ( طرقبه )  در چه كشوري  قرار دارد ؟

عربستان             هند               سوريه          اسپانيا  *

6- مسجد شيخ لطف الله اصفهان داراي چه سر در ورودي است ؟

يك *        دو                سه               ندارد

7- مدرسه شير در سمرقند براي يك بازديد كننده ايراني  داراي چه نوع فضايي است؟

آشنا  *     ناآشنا           مرموز           قدرت

8- شهر سمرقند و محوطه باستاني تخت جمشيد به ترتيب داراي چه نوع فضايي هستند ؟

آشنا ناآشنا      آشنا قدرت *         آشنا مرموز          قدرت-قدرت

9- بازديد از يك اثر هندي با يك موزه ايجاد چه نوع فضايي مي كند ؟

تاريخ                 تاريخي *        عجيب            مرموز

10- نوع فضاي موجود در طراحي و نقاشي چيست ؟

حقيقي                واقعي            مجازي *        خصوصي

11- فضاي......... همان است كه نقاش در آن نقاشي مي كند پس بهترين  فاصله و محل  براي ديدن نقاشي  هم همان است ؟

واقعي                اصلي  *        مجازي          معمولي


12- كتاب مسخ اثر كيست ؟

كافكا*                دلاكروا                   گاليور           ارسطو

13- ................. رابطي است ميان جلو وسط و عقب و از اين طريق در وحدت بخشيدن به اثر هنرمند را ياري مي دهد ؟

خط          *        نقطه             سطح             پرسپكتيو

14- مجسمه ابوالهول داراي چه نوع فضايي است ؟

قدرت                 مذهبي           مرموز *        عجيب

15- كدام هنر عمدتاً با سطح و فضايي دو بعدي سر و كار دارد ؟

      طراحي صنعتي             معماري                   نقاشي           گرافيك*

16- كدام نما عمدتاً حالت توصيفي دارد ؟

كلي*             عمومي          درشت           نزديك

17- در نماي متوسط دكور و شخصيت ها داراي نقش دوم در كجا قرار دارد ؟

نماي پشت*             مركز توجه              نماي اول                 نزديكترين نما

18- فضايي كه چپ و راست و بالا و پايين آن را در عين حال و با هم بتوان ديد تجسمي از .................. مي دهد ؟

حركت *        حجم             سرعت          ريتم

19- اشر تابلوهايي ساخته است كه فقط در...................... بعد  امكان  وجود پيدا مي كنند ؟

يك               دو*              سه               چند

20- معرف چيزي مبهم ، ناشناخته يا پنهان از ماست و به بيش از معني آشكار خود دلالت دارد ؟

نشانه            علامت           سمبول *        رويا


انسان ، فضا ، طراحي

1-   يكي از ويژگيهاي فضا ................ است

فضاي هادي                 فاصله  *        ازدياد           فضاي معنوي

2-يك نمونه فضاي مرموز مثال بزنيد ؟ هرم بزرگ ليزا

3-ديد چه كساني در نقاشيهايشان  معاني عاطفي دارد ؟ كودكان

4-چه چيزي به سطح غناي زيادي مي بخشد ؟

فضا                  بافت    *        رنگ              جنس

5-بافت با استفاده از كدام حس شناخته مي شود ؟ حس لامسه

6-زاويه نگاه و محل ناظر در القاي مفهوم و حوادث داستان فضاي آن موثر است

7-در تصوير يازي كتاب كودكان بايد چه نكاتي در نظر گرفته شود ؟ انطباق تصاوير با موضوع داستان فضا سازي و رابطه اشخاص و اشكال

8-تصوير گران با توجه به چه چيزي به ساده كردن داستانها و به كار بردن شيوه هاي مختلف تصوير گري مي پردازند ؟ با توجه به سن مخاطبين

9- سالن به عنوان ظرف ثابت براي حضور تماشاچيان و شنوندگان سن مي تواند متغير باشد

10-نام عكاسي كه پتره هاي او از مشاهير مشهور است را بنويسيد ؟ يوسف كازش

11- يكي از مشهور ترين ويلن سليست هاي جهان را نام ببريد ؟ پابلو كازاكس

12-چه چيزي فضا و عناصر آن را محسوس و آشنا مي كند ؟ ميزان رابطه اي كه با فضا و عناصر آن برقرار مي شود

13- واجد شعر قديم ايران چيست ؟ بيت

14-صورت ظاهري قالب شعري قصيده را بكشيد؟

15-قالب شعري مثنوي را بكشيد

16- چگونه فضا مي تواند به طور محسوس يا نامحسوس تغيير كند ؟ با تغيير هر عامل يا عنصري

17- چند مورد از عناصر  اصلي مسجد را نام ببريد ؟  گنبد مناره حساط- وضو خانه ايوان

18- عكاسي را نام ببريد كه پرتره هايش از مشاهير مشهور است ؟ يوسف كارش

صورت  ظاهر قصيده چگونه است ؟

19-شعر قديمي ايران چگونه است ؟ شعر قديم ايران كلامي موزون كه واحد آن بيت است . و هر بيت از دو مصراع تشكيل مي شود .

20- شكل ظاهر مثنوي جگوونه است ؟

21- سازها به چند دسته تقسيم مي شوند ؟ 3 دسته كوبي ، بادي ، زهي

22- موسيقي ايران چگونه است ؟ موسيقي در ايران همواره همراه شعر بوده و خواننده در اين موسيقي جز اركان است

23- 4 ساختماني كه در اطراف ميدان نقش جهن وجود دارد نام ببريد ؟ مسجد امام مسجد شيخ لطف الله عالي قاپو  و سر در بازار قيصريه

24- فضاي پر چگونه است ؟ فضاهاي پر معمولاً ثابت هستند و محدوده و شكل و اندازه و تا حدودي نوع فضا را معين مي كنند

25- چه كسي از معماري و گرافيك و با الهام از نقوش اسلامي جنوب اسپانيا  و با نظمي كاملاً هندسي استفاده كرده است ؟ موريس اشر

26- دو نفر كه نقاشي قهوه خانه داشتند را نام ببريد ؟  حسين قولو آغاسي و محمد هوبر

27- عوامل در فضا به چه معني است ؟ واقعيات و اطلاعاتي است كه در فضا تاييد كرده نوع ويژگيهاي آن را بيان مي كند .

28- عرفات سخني از شناخت است علم مشعر سخني از شعور فهم و مني سخني از عشق است ايمان

29-از مهمترين وظايف هنرمند خلاق و متفكر ؟ انتخاب يا ساختن ظرفهاي متناسبي است براي بيان يا مفهوم كردن معاني خاص ذكر اين نكته حائز اهميت است كه هر قدر تناسب بين قالب يا محتوا باشد معنا زيبا تر بيان و مفهوم مي شود .

30-هر قدر تناسب بين ظرف و مظروف بهتر برقرار شود ، ناظر يا مخاطب  رابطه اش چگونه مي شود ؟ رابطه ي بيشتري با مظروف از طريق ظرف برقرار مي كند و احساس خوشايندي نسبت به فضاي  ايجاد شده خواهد داشت .

31- در طول تاريخ ، حكومت ها براي تثبيت موقعيت خود در جهان آن روز چه كار مي كردند ؟ براي تثبيت موقعيت خود و براي مرعوب كردن دشمنان  و بعضاً كساني كه بر آنها حكم مي راندند به عظمت گرايي روي آورده اند و قدرت خود را از طريق بناهاي عظيم و  فرمان هاي قطعي و بزرگ سنگ نوشته ها و بكار گيري علامتها و نشانه ها و تصاويري كه القاء كننده ي قدرت است  مانند شير ، عقاب ،اژدها و .... تحكيم مي بخشيدند .

32- براي روش هاي معمول نشان دادن فضا اندازه مهمترين است .

33- كودكان براي ترسيم  نقاشي بيشتر به چه چيزي توجه مي كند ؟ براي كودكان مساله ي فضا  و سطح ، مشكل اصلي نيست . بلكه توجه او بيشتر به اشياء و اشخاص معطوف مي شود كه مي خواهد آن ها را ترسيم كند .

34- ارزش نوري بستگي به مواضع نور و تاريكي دارد . هر گاه منبع نوري در عقب قرار گيرد نظم ارزش نوري بر عكس خواهد شد .

35-خط نشان دهنده ي چيست ؟ نشان دهنده ي امتداد و مشخص كننده ي يك جهت است چشمان ناظر را از يك نقطه يا ناحيه به نقطه يا ناحيه ي ديگر مي كشاند .

36- بافت  به نظر متفاوت است توضيح دهيد ؟ معمولاً بافت با قوه ي  لامسه سروكار دارد .  اما به علت كثرت استفاده ي همزمان از لامسه و باصره اين حس به تدريج به قوه ي باصره توجه شده است .

37- معمولاً گرافيست كار را براي منظور محل خاصي سفارش مي گيرد چگونه است ؟ معمولاً مخاطب عام يا خاص دارد . پيام اثر  نبايد مبهم باشد . و سريع به مخاطب منتقل شود ، در هر كار تعداد پيام ها ترجيحاً يك و يا حداقل باشد ، مي تواند اندازه و محل معيني نداشته باشد .

38- مراحل انجام كار داستان مصور ؟ كه بر اساس متن داستان سناريوي نهايي تهيه مي شود . عبارتند از : طراحي صحنه هاي مختلف براي بيان داستان مطابق سناريو ، تهيه گفتگو هاي لازم براي صحنه هاي  مختلف ، شخصيت پردازي ، صحنه آرايي و صفحه آرايي كتاب به اندازه هاي مطلوب ، مراجعه به مدارك براي طراحي فضا در زمان داستان ايجاد هارموني مطلب بين تصاوير ، نوشته ها ، اندازه ها با توجه  به حوصله ي خواننده ،  ايجاد تعادل ها و كشش هاي لازم بصري در تصاوير و تداوم آن ، ايجاد جاذبه ، زيبايي ، دادن روحيه ي مناسب به فضاي داستان در كل كتاب ، طراحي نهايي و نظارت بر چاپ

39- تداوم فضا در تصوير سازي ؟ 1- استفاده از قاب 2- استفاده از نوشته 3- رنگ آميزي و قلم گيرذي بسيار زيبا و به جا 4- نبودن پرسيكايو 5- ايجاد بعد و القا 6- شكستن بخشي از دوره ي ظاهري قاب 7- تبعيت تصوير از متن 8- تداوم تصوير

40- در تعريف نقاشي كوبيسم ، كوبيستها چه مي گويند ؟ مي گويند مي خواهند گذشته از قسمتي كه چشم مي خورد قسمتهاي پنهان  و نامرئي را نيز نشان داده و تمام جهات و عناصر اساسي هر چيز را در آن وارد مجسم سازند .

41- زندگي روز و شب در شهر را توضيح دهيد ؟ بايد توجه داشت كه زندگي روز و شب با زندگي شب آن متفاوت است . و فضا به طور كلي تغيير مي كند اما اگر اين تغيير در نوع استفاده از شهر لحاظ نشود ، ممكن است شهر را فاقد زندگي و حيات بعد از كار روزانه كند .

42- عوامل، عناصر و فضا را به طور مختصر توضيح دهيد؟ عوامل اطلاعاتي كه در فضا تاثير داشته و نوع و ويژگي آن را بيان مي كند. عناصر اجزا و موادي است كه از طريق حواس قابل درك بوده و متغيير و ثابت است. مجموعه اي از عوامل و عناصر را كه شرايطي براي ايجاد نوع زندگي فراهم مي آورد را فضا گويند.

43- حسن اختتام چيست؟ خوب تمام شدن كار را از نظر بصري حسن اختتام گويند.

44- فضاي قدرت يعني چه با مثال؟ در طول تاريخ حكومت ها براي تثبيت موقعيت خود به عظمت گرايي روي آورند و قدرت را از طريق بنا، سنگ نوشته و ... تحكيم بخشيدند و نمونه ي آن ساختمان هاي عظيم كه از ايران باستان،‌يونان باستان و روم و مصر باستان و چين و هنر باقي مانده است.

45- چرا مي گويند ميدان نقش جهان ؟ زيرا ميدان را يك درياچه كوچك اما ساكن پر از آب تشكيل داده در اين صورت تصوير آسمان (جهان) و ساختمان هاي اطراف در آن منعكس مي شود كه به عبارتي نقش جهان خواهد شد.

46- براي نشان دادن فضاي بيروني و اشياي بزرگ نزديك ناظر از دو نقطه گريز و در مجموعه هاي غير منظم از چند نقطه گريز استفاده مي شود

47- موضوع و اندازه اشيا شخصيت ها در نقاشي ديواري تابع چيست؟ مكان و فاصله بيننده و سرعت حركت آنها است.

48- بيان فضا را در گرافيك بيان كنيد؟ رابطه و فاصله ي چند شكل به صورت نقطه يا سطح يا حجم را وقتي در يك مجموعه قرار مي گيرند

49- گرافيك با چه سطحي سرو كار دارد و به چه منظور سفارش مي گيرد؟ با سطح دو بعدي و براي محل و منظور خاص

50- چند نوع نما داريم با توضيح مختصر؟ 4 نما. نماي كلي كه توصيفي است. نماي متوسط گروهي كه از بين شخصيت ها بيشترين و مستقيم ترين ارتباط را وقايع داستان دارد مركز توجه قرار مي دهدو نماي نزديك كه يك يا چند شخصيت مربوط به داستان را در نماي نزديك به ما قرار مي دهد نماي درشت كه يك رفتار يا عمل جزئياتي از آن در يك قالب بسيار نزديك به ما قرار مي گيرد.

 51- در ديد از بالا به پايين وقتي ناظر بالاست باعث كم ارزش شدن تصوير و در ديد از پايين به بالا حالت قدرت و حاكميت و پيروزي را نشان مي دهد

52- يكي از مسائل بسيار مهم در تصوير سازي كتاب كودك و نوجوان انطباق تصاوير با موضوع است

53- چه عواملي باعث سودجويي از استعداد فرهنگي غني است؟ استفاده از قاب،‌ استفاده از نوشته، رنگ آميزي و قلمگيري زيبا نبودن پرسپكتيو، ايجاد بعد و القا، تبعيت تصوير از متن،‌تداوم تصوير

54- ارزش نقاشي قهوه خانه اي چيست و دو نفر از نقاشيان اين مكتب را نام ببريد؟ ارزش نقاشي هاي قهوه خانه اي به مردمي بودن آن ها و سادگي در بيان موضوع است. حسين قولرآقاسي و محمد مدبر

55- علت تفاوت نقاشي ها در چيست؟ تفاوت در نقاش ها و نوع نگاه آن ها به موضوع و نوع بيان است و اين بستگي به شرايط محيط و حال نقاش دارد.

56- خطاي ديد چيست؟ دستگاه بينايي ما طوري است كه به بهترين وضعي كه محدوده ي فعاليت هاي مورد نيازها عمل مي كند بيش از اين محدوده گاهي دچار خطا مي شود كه به آن اصطلاحاً خطاي ديد گويند

57- از اين خاصيت دستگاه بينايي براي چه مواردي استفاده مي شود؟ گاهي براي پوشاندن عيب ها و گاهي براي خلق فضاي بديع

58- كوبيسم چيست؟ نشان دادن قسمتي كه به چشم مي خورد علاوه برآن قسمتهاي پنهان و نامرئي را نيز نشان داده و تمام جهات و عناصر اساسي هر چيز را در آن واحد مجسم سازند.

59- فرهنگ و هويت يكي از عوامل همبستگي و اشتراك بين فضاهاي عيني و ذهني متعدد است.

60- چرانگهداري گياهان مهم است. دوباغ ايراني را نام ببريد؟ زيرا بعضي از انها بسيار لطيف اند و با كوچكترين ناملايمتي از بين مي روند. نمونه باغسازي ايراني بعد از اسلامي يكي باغ شاهزاده كرمان و ديگري باغ فين كاشان

61- يك عكاس كه پرتوه هايش از مشاهير مشهور است را نام ببريد؟ يوسف كارش او از طريق عكس فضايي با معني را خلق مي كند.

62- مناسك حج 3 مورد است نام ببريد؟ 1) عرفات سخني از شناخت است(علم) 2) مشهد سخني از شعور است (فهم) 3) و مني سخني از عشق است(ايمان) 

63- در يك شهر ساختمان شهر هستند يا فضاي بين آنها يا در كلاس درس ديوارها كف سقف كلاس هستند يا بين  ديوار سقف و كف آنها فضا را تشكيل مي دهند.كدام؟  هردو، زيرا لازم و ملزوم و فضاي بين و فضاي پرو بين انها به عنوان فضاي بين- در يك شهر ساختمان ها فضاي پر و فضاي بين آنها (خيابان ها، پارك ها، فضاي خالي و ....) ساختمان در شهر فضاي پر است اما خودشان در شهر فضاي پر به حساب مي آيند و هم فضاي بين .

64- تفاوت ستون ماركوس ارليوس دررم قديم و جديد آن را مقايسه و تفاوت آن جيست؟ ماركوس(الف) و ارليوس(ب) باشد.

اگراز نظر كهنگي و فرسودگي ستون الف كه نشانه ي قدمت آن است ستون الف همان ارزش ستون ب را دارد بعلاوه ارزش تاريخي در آن انباشته شده است. 

65- مصر باستان در چه جايگاهي و از چه تمدني محسوب مي شود؟ يكي از تمدن هاي كه براساس بنا شده است مصرباستان است. فراعنه و كاهنان جايگاهي رفيعي دارند. از مظاهر اين قدرت اهرام بخصوص هرم گيز است.

66-مجسمه كل ساختمانهاي شهر يا مجسمه شهر چيست؟ اين قاب چوبي يا قاب هاي چوبي شكل كه سفال هاي مربع شكلي را قاب كرده اند- روي بدنه ي چوب مي چرخد تنظيم چرخش آن برعهده ي ناظر و نظر كننده و بيننده است. سفال مربع شكل هر يك عنصري يا عناصري از كالبد شهر هستند

67- در تابلو و طراحي چند نوع فضا داريم؟ سه نوع .

1) فضاي خصوصي     2) فضاي تابلو براي محلي خاص  3) فضاي بين تابلو و بيننده در محل

68- نماي متوسط چيست؟ در نماي متوسط گروه سا شخصيتي كه از بين شخصيت هاي ديگر بيشترين و مستقيم ترين ارتباط وقايع داستان دارند جدا مي شوند و مركز توجه قرار مي گيرند. در اين صورت آنها در نماي اول تصوير قاب مي شوند.

69- فضاي خصوصي چگونه است؟ معمولاً فضايي است كه نقاش با تابلوهاي خود رابطه برقرار مي كند. گاهي مي ايستد گاهي مي نشيند. فكر مي كند تغيير مي دهد و... شرايط روحي و كاري را تغيير مي دهد. بهترين فاصله و محل براي ديدن هم همان است تابلو فقط بايد در جلوب آن فاصله قرار گرفت و به آن نگاه كرد و تابلو ديگر تكثير شدني نيست. ديگر خود آن تابلو نيست. تابلو رابطه خاصي برقرار مي كند.  

70- از گذشته دور در اماكن مذهبي مثل كليسا براي سطوح گرد گنبد ها در اماكن نقاشي چگونه ديده مي شوند؟ از گذشته دور در اماكن مذهبي مثل كليسا در سطح گرد زير گنبدها كه احتمال خراب شدن كمتر بوده مهارت زياده را انجام مي داده اند

71- ارزش نور و فضا چگونه است؟ هرگاه منبع نور جلو باشد اشياء قسمت جلو روشن خواهند شد. در زمينه ي مياني و عقب تيره مي شود و از تصوير دور شوند در عمق فضا مي روند.

هرگاه نور در عقب باشد نظم ارزش نوري برعكس خواهد بود اشياء جلو واضح تر و داراي تضاد نوري بيشتر و اشياء دور واضح گيري كمتر دارند. خاكستري در كنار سفيد و سياه ديده مي شود. سايه ها در القاي فضاي عميق سهم به سزايي دارند.

72- وقتي تصاوير در يك صفحه از نظر فضا سازي است به چند صورت دسته بندي مي كنيم؟  1) تصاويري كه روي هم قرار گرفته و همديگر را قطع مي كنند

2) تصاويري كه دور هم جمع مي شوند و يا يك نقطه ي مشترك دارند

3) تصاويري كه متحدالمركز هستند 4) تصاويري كه تو پر بودن را القا مي كند

5) تصاويري كه خالي بودن را القا مي كنند 6) تصاويري كه فاصله و اختلاف دارند

7) تصاويري كه روي هم يا در جلو و پشت سر هم قرار مي گيرند

73- در تصوير سازي در صحنه ي زاويه ديد و نوع نگاه آنها نسبت به هم حائز اهميت است چيست؟ محل قرار گرفتن شخصيتها

گاهي از بالا بعث پست كردن و تحقير شدن افراد نگاه شوند و باعث چه چيزي در نگاه كننده شخص و اشخاص ميشود؟ باعث تكبر، برتري و عظمت برتري بخشيدن به شخص و اشخاص نگاه كننده مي شود

نگاه از بالاي كوه يا بام خانه در حالت ها و وسعت زاويه ديد باعث چه مي شود؟ اغلب باعث كم ارزش كردن شخصيت ها و توانايي غلبه برآنها مي شود.

74-  داستانهاي مصور چيست مثال بزنيد و چه چيزي باعث مصور و حوصله و علاقه بسيار مهم است؟ داستانهاي مصور با استفاده از ادبيات و تصوير تا حدودي شبيه به كاري است در سينما انجام مي شود طراحي و چاپ مي شود. انواع مختلفي مانند: تخيلي، پليسي، تاريخي، ماجرايي، جنگي و تبليغاتي و .... دارد

با استفاده از تكنيك خاص در طراحي صفحه آرايي رنگ تصاوير و نوشته تا مرحله چاپ آماده مي كند.داشتن روحيه ي تحقيق صبر و حوصله و علاقه بسيار مهم است

75- مراحل انجام كار براساس متن داشتان مصور چيست؟ طراحي صحنه هاي مختلف براي بيان داستان مطابق براي صحنه هاي مختلف. تهيه گفتگوي لازم براي صحنه هاي مختلف، شخصيت پردازي، صفحه آرايي و صفحه آرايي كتاب در اندازة مطلوب.ايجاد تعادل، كشش لازم بصري در تصاوير و تداوم آن،ايجاد جاذبه و زيبايي دادن روحيه مناسب به فضاي داستان در كل كتاب،طراحي نهايي و نظارت بر چاپ

76- در تصوير سازي كتاب كودكان و نوجوانان نكات مهم كه درنظر گرفته مي شود چيست؟ تطبيق دادن تصاوير با موضوع داستان مسأله ي بسيار مهمي است.

77- ايجاد فضا سازي و رابطه ي اشخاص از دو نقطه قابل بررسي است چيست؟

1) فضاسازي كل داستان و گسترش آنها به تمام كتاب 2) دقت طراحي فضاهاي مفيد، مثبت ومنفي. در تصوير و فاصله ي اشكال نسبت به هم، اثر مثبت اين طراحي درك مفاهيم اصلي، رابطة اندازه، حجم ها، رنگ، نور و سايه ها ، باورهاي ذهني و تخيل، منطبق در كودكان و نوجوانان مي شود

78- يكي از نكات مهم تصوير سازي كتاب كودكان و نوجوانان چيست؟ تصور كردن نكاتي است كه در متن كتاب به آنها اشاره شده است

79- شكستن بخشي از دوره هاي قاب به چه منظور است؟ نبودن فضاي كافي براي اشبايي كه فضا را نامناسب مي كند،‌به منظور القاي بعد، ارتباط و اتصال تصوير صحنه يا جدايي از ان

80- در تداوم تصوير چند نوع تداوم وجود دارد؟ 3 مورد

1) در صورت تداوم بسته بودن قاب تداوم از چهار طرف قابل احساس مي شود

2) در صورتي كه قاب از يك يا دو طرف باز مي شود

3) تداوم در دو صفحه كه كار جالبي است در دوصفحه كاملاً جدا با فاصله عطف،‌ ادامه بخشي از تصوير در ديگري

81- داستانهايي كه در حد تخيل هستند چگونه اهميت داده مي شوند با مثال؟

در داستانهاي تخيلي ، حد تخيل براي قبول ن داستان اهميت دارد براي مثال : داستان صفحه مقابل بعضي كه صحنه ي آن نشان داده است و به روش داستان مصور طرح شده،‌هم موضوع و هم شيوه ي ارائه هر دو تخيلي است

82- تداعي را تعريف كنيد؟ تعداد تصاوير، نحوه ي قرار گرفتن كنار هم، اندازة آنها رنگ و بافت آنها، خود تصاوير و سابقه ي ذهني از آنها هم مي تواند در اين برداشتها مؤثر واقع شود. يعني تداعي موضوعي خاص از طري ق تصاوير متفاوت

83- فضاي عجيب چگونه فضايي است؟ استفاده از خطاي ديد و يا استفاده از اشكال هندسي به عنوان زير نقش،‌ خلق آثار بديع روي آنها استفاده نامتعارف و تضاد بين سطح و حجم، سياه و روشن با معني كردن، فضاي مثبت و منفي بين اشكال، فضاي غير قابل باور عجيب،‌ تكان دهنده ايجاد مي كند.

84- آثار هنري در خيال چگونه نگاه ديده مي شود؟ هر قدر ميزان تخيل در اثر بيشتر باشد امكان چه معاني شدن آن هم بيشتر مي شود، تا جايي كه دو معناي مخالف پيدا مي كند،‌ قرائن ديگر آن را به سوي خاص متمايل مي كند

85-از ويژگي اين نوع نمايشگاهها چيست؟ نوآوري در زمينه طراحي است در فضا، سهولت دسترسي ها و معرفي تكنولوژي جديد در هر زمينه است.

86- يوسف كارش چه بود و متخصص او كه بود؟ يوسف كارش عكاسي بود كه پرتره هايش از مشاهير مشهور است او مي تواند از طريق عكس فضايي با معني خلق كند او خصوصيات دروني و حرفه اي آنها را نشان مي دهد

87- در تصوير صحنه ي قبل عناصر بصري چگونه بررسي مي شود؟

1) انتخاب كادر، ا زلحاظ اندازه و محل قرار گرفتن موضوع

2) نحوة‌ نور پردازي،‌نقش پنجره هم از لحاظ كيفيت روشن كردن فضا و هم از لحاظ معاني كه به فضاي تصوير داده است اهميت دارد . پنجره محلي دست نايافتني است و امكان بيرون رفتن از آن نيست در نتيجه فشار زيادي روي موضوع آورده طوري كه زندان را تداعي مي كند 

88- شعر قديم ايران كلامي چيست؟ يا شعر چيست؟ موزون كه واحد آن بيت است و هر بيت از دو مصراع تشكيل شده است

89- انواع پرسپكتيو چيست؟

1) پرسپكتيو علمي : آنهايي هستند كه با استفاده از سه محور كه در بيرون صفحه عمود بر هم هستند نشان داده مي شوند.

2) پرسپكتيو واقعي : كه مانند حاصل كار دوربين عكاسي هستند در واقع يك نظام هندسي است كه اندازه ها و فواصل اشياء را به يك نظم وحدت يافتة فضاي تبديل مي كند. موقعيت اشياء و اجسام با مقايسه و چگونگي قرار گرفتن آن ها در جلو و عقب يكديگر به دست مي آيند.

90- مهمترين پرسپكتيوهاي واقعي به ترتيب كثرت كاربرد را نام ببريد؟

1) با يك نقطة گريز: معمولاً براي فضاهاي داخلي و مناظر با افق باز مسيرهاي طولاني از مقابل كه به افق برسند و ....

2) با دو نقطه گريز : معمولاً فضاهاي بيروني يا اشياء بزرگ نزديك ناظر، فضاهاي داخلي و ....

3) با سه نقطه گريز: معمولاً فضاهاي شهري با ساختمانهاي مرتفع از پايين و بالا شهر با ديد پرنده روي آسمان خراشها

4) با چند نقطه گريز : چند يك نقطه اي : چند دو نقطه اي يا سه نقطه اي و تركيبي از آنها كه در مجموعه هايي كه غير منظم يا در جهات مختلف قرار مي گيرند.

91- بافت در فضا چه نقشي دارد؟ بافت به سطح غناي زيادي مي بخشد بافت علاوه بر جنبه تزئيني برجستگي و عمق روي سطح را هم نشان مي دهد بافت هاي دقيق، واضح و پررنگ به نظر پيش آمده و بافت هاي محو و غير واضح پس رفته نشان
مي دهند و به اين صورت نوعي القاي بعد از طريق بافت ميسر مي شود.

92- خط در فضا چه نقشي داشته است؟ خط نشان دهندة امتداد و مشخص كنندة يك جهت است چشمان ناظر را از يك نقطه يا ناحيه به نقطه يا ناحيه ديگر مي كشاند (به عنوان رابطه عمل مي كند) خط رابطي است ميان جلو وسط و عقب(زمينه) و از اين طريق در وحدت بخشيدن به اثر هنرمند ياري مي دهند.

93-ارزش نور به چه چيزي بستگي دارد؟ بستگي به مواضع نور و تاريكي دارد

94- مصر باستان چه تمدن هايي است؟ يكي از تمدن هايي است كه براين اساس بنا شده است فراعنه و كاهنان جايگاهي رفيع دارند از مظاهر اين قدرت اهرام بخصوص هرم گيز است.

95- فضاهاي اصلي مسجد ها را نام ببريد؟ محراب،‌ شبستان، فضاي جنبي،‌ گلدسته وضوخانه، گنبدخانه، منا، سردر ورودي

96- عوامل چيست ؟ واقعيت ها و اطلاعاتي هستند كه درفضا تأثير كرده نوعو ويژگي هاي ان را تعريف مي كند.

97- عناصر چيست؟ اجزاء و مواردي هستند كه از طريق حواس قابل درك بوده و عمدتاً قابل اندازه گيري ثابت يا متغيير هستند مانند عناصر بصري، سمعي، بويايي

98-  فضا چيست؟ مجموعه اي از عوامل و عناصر است كه شرايطي را براي ايجاد نوعي زندگي فراهم مي اورد. با تغيير هر عامل يا عنصري فضا مي تواند به طور محسوس يا نا محسوس تغيير كند فضا مانند موجودي زنده است و صفات و حالات انسان را به خود مي گيرد. براي مثال ما صحبت از فضاي شاد،‌غمگين، سنگين، باوقار، محترم، عصبي، راحت دلگير و دلباز مي كنيم.

99- يكي ارساده ترين قالب ها براي بيان يك معنا كلمه است

100-چند نوع فضاهاي متعدد را نام ببريد؟ 1)گرفتن وضو در حوض صحن-2) درآوردن كفش (حاضر شدن براي ورود به فضاي ديگر) 3) خوندن اذن ورود -
4) گرفتن ضريح و ...

101- يكي از مهمترين ويژگي هاي فضا چه نام دارد و باعنوان يك مثال؟ فاصله يكي از مهمترين ويژگي فصا مي با شد مانند فاصله ي بين چند نفر- چند دوست- بين مادر و فرزند- بين زائر و مكان مقدس و بين چند شي

102- هرفضا داراي چه چيزهايي مي باشد و آنها را تعريف كنيد؟هرفضاي ظاهري و باطني دارد. ظاهري آن چيزي است كه دربرخورد اول آن را مي بينيم ودرك مي كنيم باطن معناست و ظاهر نمودن باطن است. براي مثال در حرم معصومين (ع) تجمع مردم و رفتار نزديك به هم زائرين حرم- ساختمان و جزئيات آن- و اشياء منقول و غير منقول

102- مناسك حج تمتع عبارتند از چيست؟

عبارتند احرام در مكه- وقوف در صحراي عرفات- وقوف در مشعرالحرام- رمي جمرات- قرباني- تقصير- اعمال مكه ( طواف، نماز، سعي بين صفا و مروه) وقوف در منا- رمي جمرات. اين اعمال كه يك نوبت در ماه ذيحجه انجام مي شود، فضايي كه با حضور انسان كه داراي همه اجزا

103- اين دو شكل را با هم مقايسه كنيد؟

در شكل الف نقطه ديده مي شود وبيان مادي دارد. چون عيني و ملموس- معنا و مركزيت دارد.در شكل ب نقطه ديده نمي شود و بيان غير مادي آن احساس مي شود. در دوايو متحدالمركز تاكيد برمركز بيشترمي شودچون اشكال داراي معني و مفهوم- معنويت و ارتباط سيال و معنوي است. و دايره را به شكل بعد معنوي مي بينيم.

104- سفارشي كه در بيشتر نقاشي بوم شده است را نام ببريد؟(2مورد) 1) موضوع و اندازه نقاشي و نقاشي سفارش داده مي شود. 2) گاهي براي نقاش از صورت افراد لازم است نقاش خصوصيات دروني آن ها را بداند تا در چهره انعكاس يابد و ...

105- فضاي مرموز را تعريف كنيد؟ معمولاً وقتي قدرت با باور و اعتقاد به وجود دنياي پس از مرگ همراه مي شود، و فضايي عميق. ريشه دار و پرواز و رمز به وجود مي آيد. باور و رفتارمردم و خواسته هايشان و اعمال خاص آنها در چارچوب احكامي كه مكلف به انجام آن هستند، به فضا شكل مي دهد و آن را معني مي كند.      

+نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت22:8توسط ميترا(معصومه)فهیم نیا | |